Säännöt

Me allekirjoittaneet  olemme perustaneet Salla-Seura nimisen yhdistyksen ja liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavaat säännöt.

1§  Yhdistyksen nimi on Salla-Seura. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka    on Sallan kunta ja toimialueena Sallan kunta. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2§  Seuran tarkoituksena on

 • työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
 • toimia kokonaisvaltaisen kotiseutututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun alalla,
 • olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä,
 • syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa sekä
 • tehdä erityisesti toimialueensa asukkaille tunnetuksi rajantakaista Sallaa (ns. Vanha Salla) sekä elämää ja elinolosuhteita siellä nyt ja ennen alueen luovuttamista Neuvostoliitolle.

3§  Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
 • suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
 • harjoittaa museotoimintaa,
 • järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
 • järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
 • toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
 • edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa,
 • toimeenpanee luento- ja esitelmätilaisuuksia Vanhasta Sallasta ja mahdollisuuksien mukaan järjestää tutustumis-, opinto-, ja vierailumatkoja Vanhaan Sallaan sekä pyrkii aikaansaamaan kulttuurivaihtoa sen ja toimialueensa väestön kesken sekä
 • pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

4§  Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.
Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa seuran vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Hallitus pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5§   Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.
Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

6§  Kunniajäsenekseen seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

7§  Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä., joista vuosittain on puolet (3) erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan.
Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä.

8§  Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

9§  Seuran toimintakausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.
Seuran tilit päätetään toimikausittain. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut seuran hallintoa koskevat asiakirjat on annettava tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta vähintään kolme päivää ennen kokousta.

10§  Seuran vuosikokous pidetään helmi- maaliskuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähimtään kymmenesosa (1/10) seuran äänioiketetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Seura kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11§  Seuran kokouksessa on yhtäläinen äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä.  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

12§  Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä  ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muusta toimenpiteestä, johon vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta.
 5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 6. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajin palkkioista.
 8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 9. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 10. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle.
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen vuoden tilejä ja hallintoa.
 12. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen.
 13. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää.

13§  Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräystä.

14§  Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa- Muutosesityksen on tällöin tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään  kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15§  Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on  hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16§  Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan museokokoelmien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

17§  Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.