Seuran perustaminen

Perustavan kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja Salla-Seuran perustavasta kokouksesta, joka pidettiin Sallan kunnanvirastossa, kunnanvaltuuston istuntosalissa tiistaina toukokuun 28. päivänä 1991 klo 18.00- 19.45. Kokouksessa oli läsnä 37 osanottajaa. Puhetta johti Oiva Kunnari ja pöytäkirjaa piti Aimo Polojärvi.

1. §

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Salla-Seuran perustamiseksi asetetun valmistelevan työryhmän jäsen Oiva Kunnari, joka toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen ja selosti perustettavan seuran tarkoitusta ja tavoitteita, korostaen erityisesti sitä, että seuran avulla pyritään tekemään tunnetuksi myös rajantakaista ns. Vanhaa Sallaa ja järjestämään sinne opinto- ja vierailumatkoja sekä aikaansaamaan kulttuurivaihtoa sen ja nykyisen Sallan väestön kesken.

Salla-Seuran perustamisen syitä ja toiminnan tavoitteita valotti puheenvuorossaan myös kunnanjohtaja Sauli Ahopelto todeten mm. että Salla-Seuran tehtävänä on toiminnassaan ilmentää sekä vanhaa että nykyistä Sallaa, sen ainutlaatuista omaleimaisuutta ja historiaa, vaalia, ylläpitää ja tehdä tunnetuksi Sallaa ja sallalaisuutta, seuran yhtenä tärkeänä tavoitteena mahdollistaa sallalaisille käynnit entisellä kotiseudullaan, Vanhassa Sallassa.

Ahopelto korosti nuorten tärkeää merkitystä Sallan tulevaisuudelle ja heidän saamista mukaan seuran toimintaan, koska nuoret ovat Sallan tulevia sanansaattajia maailmalla.

Salla-Seuran tehtävänä on toimia kaikkien sallalaisten hyväksi ja puolesta ja syventää heidän kotiseudun rakkauttaan ja tuntemustaan, Ahopelto painotti.

2. §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Salla-Seuran perustavan kokouksen kokouskutsu on julkaistu Sallan kuntatiedotteessa 17.5.1991 N:o 15.

Yhdistyslain mukaan kolme henkilöä rittää rekisteröitävän yhdistyksen sopimuskirjan allekirjoittajiksi ja voivat perustaa yhdistyksen.

Kokouksen avaaja todennee kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden,

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. §

Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oiva Kunnari, sihteeriksi Aimo Polojärvi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Kunnari ja Hugo Jaakkonen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. §

Yhdistyksen perustaminen ja rekisteröiminen

Valmisteleva työryhmäesittää, että kokous päättää perustaa Salla-Seura -nimisen yhdistyksen sekä päättää ilmoittaa sen oikeusministeriölle yhdistysrekisteriin merkitsemistä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5. §

Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen.

Valmistelevan työryhmän laatima sääntöehdotus selostetaan ja läpikäydään yksityiskohtaisesti kokouksessa. Työryhmä esittää, että ehdotus yhdistyksen säännöiksi hyväksytään työryhmän laatiman sääntöehdotuksen mukaisena. Lisäksi työryhmä esittää, että kokous päättää antaa hallitukselle valtuudet tehdä sääntöihin yhdistysrekisteritoimiston mahdollisesti vaatimat korjaukset.

Päätös: Sihteeri selosti kokoukselle seuran sääntöehdotuksen, jota laadittaessa on käytetty apuna oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimiston ennakkotarkastuksessa hyväksymiä Suomen Kotiseutuliiton laatimia kotiseutuyhdistyksen mallisääntöjä sekä Koillis-Lapin Karjalaiset ry:n ja eräiden muiden rekisteröityjen yhdistyksien sääntöjä. Tämän jälkeen ehdotus Salla-Seuran säännöiksi käytiin yksityiskohtaisesti läpi pykälittäin.

Kokous hyväksyi ehdotuksen Salla-Seuran säännöiksi muutoksitta työryhmän esityksen mukaisena sekä valtuutti hallituksen tekemään sääntöihin yhdistysrekisteritoimiston mahdollisesti vaatimat muodolliset korjaukset.

6. §

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen sääntöehdotuksen mukaan seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä…

Edelleen sääntöehdotuksen 10 §:n mukaan seuran toimintakausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Työryhmä esittää, että kokous valitsee hallitukselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi puheenjohtajan, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

Päätös: Kokous päätti yksimielisesti valita jäljellä olevaksi toimintakaudeksi seuran puheenjohtajaksi Oiva Kunnarin.

7. §

Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali

Yhdistyksen sääntöehdotuksen 8. §:n mukaan seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa.

Työryhmä esittää, että kokous suorittaa hallituksen jäsenten vaalin.

Päätös: Hallituksen jäseniksi valittiin Rauno Kallunki, Jouko Ilvonen, Maire Maaninka, Markku Hämäläinen, Urpo Antti Hautala ja Elma Kunnari.

8. §

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali

Yhdistyksen sääntöehdotuksen 13 §:n 11 momentin mukaan alkaneen vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Työryhmä esittää, että kokous valitsee vuoden 1991 tilejä ja hallintoa tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Päätös: Kokous päätti valita varsinaisiksi tilintarkastajiksi Heikki Aimolan ja Lauri Alapeterin sekä varatilintarkastajiksi Niilo Aholan ja Eero Kairalan.

9. §

Jäsenmaksun suuruuden määrääminen vuodelle 1991

Sääntöehdotuksen 13 §:n 6 momentin mukaan seuran vuosikokouksessa määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

Työryhmä esittää, että kokous määrää vuoden 1991 jäsenmaksun suuruudeksi 50 mk.

Päätös: Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen kokous päätti yksimielisesti määrätä vuoden 1991 jäsenmaksun suuruudeksi 50 mk.

10. §

Perustamissopimuksen allekirjoittajat

Yhdistystä oikeusministeriön yhdistysrekisteriin ilmoitettaessa sen perustamissopimus (sopimuskirja) on vähintään kolmen jäsenen allekirjoitettava.

Työryhmä esittää, että kokous valitsee perustamissopimuksen allekirjoittajiksi hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja yhden muun hallituksen jäsenen.

Päätös: Kokous päätti valita sopimuskirjan allekirjoittajiksi hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valtuutti hallituksen valitsemaan keskuudestaan kolmannen allekirjoittajan.

11. §

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Merkittiin pöytäkirjaan, että Sauli Aho luovutti kunnanjohtaja Sauli Ahopellolle pääkirjastosta lainatun sallalaisen kirjoittajan Aulis Akolan runokirjan ”Sodan paineen alla” sallalaiseen runouteen tutustumista varten, mistä teoksesta kuultiin runoja äänitteenä Sauli Ahon laulamana. Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan kunnanjohtaja Saulu Ahopellon esitys, että seuran hallitus järjestäisi Salla-päivän yhteydessä Salla-Seuran jäsenmarkkinoinnin ja pystyttäisi sitä varten näkyvin kyltein seuran infokojun.

Päätös: Merkittiin hallituksen toimenpiteitä varten.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45, jonka jälkeen Salla-Seuran perustavan kokouksen osanottajat valokuvattiin arkistointia varten.

Kokouksen vakuudeksi

Puheenjohtaja               Oiva Kunnari                         Sihteeri         Aimo Polojärvi

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Sallassa 3 pnä kesäkuuta 1991

Timo Kunnari                                         Hugo Jaakkonen

Viimeisimmät artikkelit

Kirjanmerkit